Detalii Raport privind strategiile actuale de promovare a imaginii CNSHB

Site-ul liceului: www.cnshb.ro
Revista ,,Vlăstarul”
Târgul educațional
Săptămâna porților deschise

  
RAPORT PRIVIND MODUL ÎN CARE SE REFLECTĂ IMAGINEA CNSHB ÎN COMUNITATEA LOCALĂ ȘI 
                
EFICIENȚA STRATEGIILOR ACTUALE DE PROMOVARE A IMAGINII INSTITUȚIONALE   (septembrie, 2013)                                       

 

1. REFERINȚE: - Legea Educației Naționale (1/2011)-art. 3, lit.b,p,t
                                        b) principiul calității — în baza căruia activitățile de învățământ se raportează la standarde 
                                            de referință;
                                        p) principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia;
                                        t) principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare.

                        - Standarde de referință și indicatori de performanță pentru evaluarea și asigurarea  calității în învățământul 
                          preuniversitar
:

 B. Domeniul ,,Eficacitate educațională”-1. Oferta educațioală, 1.1.- Definirea ofertei educaționale (oferta educațională este promovată la nivelul comunității, utilizându-se smetode specifice de marketing);

 C. Domeniul ,managementul calității”- 1. Autoevaluare instituțională, 1.1. Existența și aplicarea procedurilor de autoevaluare
instituțională (rezultatele autoevaluării sunt folosite în planificarea, realizrea și revizuirea activităților de îmbunătțire a calității)

 2. CADRU GENERAL ȘI METODOLOGIE

                  În perioada de înscriere a elevilor la Colegiul Național ,,Spiru Haret” din București (iulie 2013), au fost administrate două seturi de chestionare, conținând itemi ce au permis exprimarea neîngrădită a opiniilor.
Astfel, 198 de chestionare au avut respondenți elevii iar 232 de chestionare - părinții.

 Întrebările au fost concepute de prof. Alexandru Constantinescu și distribuite elevilor prin Departamentul Secretariat. Scopul acestui sondaj a fost acela de a indica eficiența strategiilor de promovare a serviciilor educaționale oferite de CNSHB dar și
modul în care imaginea instituției se reflectă în comunitatea locală.

 Chestionarul administrat elevilor a inclus șapte întrebări, astfel:

1. De ce ai optat pentru Colegiul Național ,,Spiru Haret”?
2. Ce te-a convins să alegi acest liceu?
3. Ce aștepți de la noi?
4. Ce impresie ți-a lăsat promovarea imaginii liceului în cadrul Târgului educațional?
5. Ce ți s-a părut interesant când ai vizitat liceul în cadrul proiectului Săptămâna porților deschise?
6. Ce cursuri opționale ți-ar plăcea să existe în oferta educațională a CNSHB?
7. Cum vezi implicarea ta în viața CNSHB?

Chestionarul administrat părinților a numărat trei întrebări:

1. De ce ați optat pentru CNSHB?
2. Ce așteptări aveți de la noi?
3. Cum vedeți implicarea dvs. în viața școlii?

 

REZULTATE STATISTICE

Au fost centralizate răspunsurile pentru fiecare întrebare din chestionar, indicându-se și numărul elevilor/ părinților care nu au răspuns anumitor întrebări. Un răspuns a inclus mai multe variante, astfel încât suma răspunsurilor nu concordă cu numărul respondenților. Spre exemplu, la prima întrebare, unii elevi au indicat mai multe motive care i-au determinat să aleagă acest liceu (prestigiul, locația etc), fiecare fiind înscris separat în tabel. 82,5% din totalul elevilor care au fost admiși în clasa a IX-a
au completat chestionare; în cazul părinților, 96,6% dintre ei au completat chestionarele (dintre acestea, au fost centralizate răspunsurile din 150 de chestionare, reprezentând 64,65% din totalul răspunsurilor și aproximativ 62,5% din părerile tuturor părinților care au elevi în clasa a IX-a).

 

C O N C L U Z II:

           CNSHB beneficiază, în percepția comunității locale, de un bun renume, fapt datorat rezultatelor obținute în ultimii ani dar și moștenirii lăsate de înaintași. Motivul pentru care mulți elevi și-au exprimat dorința de a fi spiriști are în vedere prestigiul unei școli de tradiție, în care au studiat personalități de valoare ale culturii românești. Strategiile actuale de promovare a imaginii instituționale (unele dintre ele aflate la început de drum- spre exemplu, Săptămâna porților deschise
și-au dovedit eficiența. A fost remarcată implicarea elevilor în promovarea imaginii liceului, atmosfera degajată, colectivul unit (din ce au putut ei să vadă), informarea riguroasă cu privire la istoricul liceului, la oferta educațională etc. Discuțiile celor implicați în aceste activități de promovare a imaginii școlii cu viitori boboci au fost convingătoare și, în
unele cazuri, decisive pentru plasarea CNSHB în topul listei opțiunilor.
              Din totalul de 63 de răspunsuri care au subliniat impresia ,,foarte bună” (întrebarea nr.4: Ce impresie ți-a lăsat promovarea imaginii liceului în cadrul Târgului educațional?), 13 răspunsuri au relevat că promovarea imaginii liceului la Târgul educațional a fost decisivă în opțiunile elevilor pentru CNSHB. Au existat și păreri care au evidențiat o insuficientă
promovare (e vorba de elevii care au ajuns la stand în ,,timpii morți”).
              Analiza chestionarelor completate și participarea efectivă la activitățile menționate de promovare a imaginii liceului au relevat și alte aspecte:

  • foarte multe referințe pozitive au venit din partea celor care studiază aici (rude, prieteni ai actualilor boboci) sau a absolvenților;
  • așteptările elevilor vizează, în primul rând, calitatea resursei umane (profesorii) și a educației oferite de școală;
  • un  aspect cel puțin bizar, având în vedere mediile de admitere, îl constituie faptul că O BUNĂ PARTE A ELEVILOR RESPONDENȚI NU CUNOSC NORMELE ORTOGRAFICE, MANIFESTĂ DEFICIENȚE ÎN EXPRIMARE (se constată abateri de la calități ale stilului precum: proprietatea termenilor, claritate, corectitudine). Exemple: ,,nivelul ridicat al elevilor”, ,,mediile foarte bune ale eleviilor”, ,,să ridicați nivelul de cunoștiințe al elevilor”, ,,în al doi-lea rând”(nu era despărțire în silabe), ,,nu lam vizitat”, ,,prin rezultate foarte bune la învățătură și constructivitate”, ,,datorită, în primul rând, pentru renumele bun”, ,,abea aștept…”, ,,obținerea de informați noi”, ,,mă ajută să continui strada pe care am aleso”, ,,să-mi îmbunătățesc cunoștiințele”/,,sper să mă înțeleg bine cu colegi și împreună…”.
  • în ceea ce privește oferta educațională, răspunsurile elevilor care indică preferința pentru opționale în diverse limbi străine situează pe primele locuri: japoneza, engleza, spaniola, germana.

 

R E C O M A N D Ă R I : 

  • - reducerea numărului de întrebări prin comasarea unora care au în vedere același aspect;
  • - administrarea, la începutul anului școlar, a testelor de evaluare inițială pentru elevii claselor a IX-a, la toate disciplinele, în scopul verificării unui eventual decalaj între media de admitere (mare) și nivelul real al pregătirii elevilor;
  • - actualizarea informațiilor de pe site (www.cnshb.ro) cu privire la liceu;
  • - administrarea,  la începutul celui de-al doilea semestru, a unor chestionare de satisfacție care să releve în ce măsură așteptările elevilor care au optat pentru CNSHB s-au împlinit și să ofere sugestii pentru optimizarea din mers a serviciilor educaționale oferite de școală;
  • - mediatizarea, prin toate mijloacele de care dispune școala (afișe, stație radio, comunicări ale profesorilor etc.), a activităților extrașcolare desfășurate în liceu;
  • - elaborarea, până la data de 1 martie 2014, a unei proceduri privind promovarea CNSHB în cadrul proiectelor Târgul educațional și Săptămâna porților deschise. 

                                              Întocmit: prof. Alexandru Constantinescu, coordonator CEAC
                                                                         prof. Corina Buzoianu