Regulament

STATUTUL ELEVILOR


A. Dobandirea si exercitarea calitatii de elev

3.1. Orice persoana indiferent de sex, rasa, nationalitate, apartenenta religioasa, care este inscrisa in unitatea de invatamant si participa la activitatile organizate de aceasta are calitatea de elev.
3.2 (1) In Colegiul National " Spiru Haret " inscrierea elevilor in primul an se face pe baza regulamentului de admitere, in limita locurilor din planul de scolarizare.
(2) Elevii promovati vor fi inscrisi de drept in anul urmator de studiu.
(3) Elevii repetenti, retrasi sau exmatriculati cu drept de reanscriere se pot reinmatricula la cerere, in urmatorii doi ani consecutivi, redobandind calitatea de elev.
3.3 In Colegiul National " Spiru Haret " elevii se pot transfera daca media de absolvire a clasei anterioare (sau semestrului I in cazul transferurilor intersemestriale) este mai mare decit media ultimului din clasa in care se doreste transferarea. In cazul schimbarii profilului prin transfer, examenele de diferenta se sustin pana la inceperea noului an scolar, la o data stabilita de Consiliul de administratie.
3.4. Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor si prin participarea la toate activitatile existente in programa scolii. 
3.6.Nu este permisa invoirea elevilor de la ore cu exceptia cazurilor de participare la diverse activitati cu specific scolar (olimpiade, concursuri, festivaluri etc.). In aceste situatii invoirea se realizeaza de catre conducerea scolii la solicitarea profesorilor care indruma elevii respectivi. 
3.7. Evidenta prezentei elevilor se face la fiecare ora de curs de catre profesor, care consemneaza obligatoriu fiecare absenta in catalogul oficial al clasei..
3.8(1) Absentele datorate imbolnavirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forta majora, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.
(2) Motivarea absentelor se efectueaza pe baza urmatoarelor acte :
a) adeverinta eliberata de medicul cabinetului scolar sau de medical de familie si avizata de medical scolar.
b) adeverinta sau certificat medical eliberat de unitatea sanitara, in cazul in care elevul a fost internat in spital, avizat(a) de medicul scolar.
c) cererea scrisa a parintelui/ tutorelui legal al elevului, adresata directorului unitatii de invatamant si aprobata de acesta in urma consultarii cu dirigintele clasei pentru cel mult 5 zile pe semestru.
(3) Motivarea absentelor se face de catre invatator sau diriginte, in ziua prezentarii actelor justificative.
(4) In cazul elevilor minori, parintele/ tutorele legal are obligatia de a prezenta in scris dirigintelui o cerere olografa pentru motivarea absentelor odata cu scutirea medicala. 
(5) Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate in termen de maxim 7 zile de la reluarea activitatii elevului si vor fi pastrate de catre invatator/diriginte pe tot parcursul anului scolar.
(6) Toate adeverintele medicale trebuie sa aiba viza cabinetului, care are in evidenta fisele medicale/carnetele de sanatate ale elevilor.
(7) Nerespectarea termenului prevazut in alineatul 5 din prezentul articol atrage, declararea absentelor ca nemotivate.
3.9. Elevii din invatamantul obligatoriu cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice grave, pot fi scutiti partial sau total de frecventa, beneficiind de indrumarea unitatii de invatamant. Scutirea se acorda, la cerere, de director, pe baza actelor medicale doveditoare si a recomandarii exprese a compartimentului de igiena scolara din cadrul Directiei de sanatate publica a Municipiului Bucuresti.
3.10. Elevii aflati in situatii speciale (casatorie, nasterea unui copil,persoane existente in ingrijirea elevului, detentie, etc.) vor fi sprijiniti sa finalizeze ciclul de invatamant.

B. Drepturile elevilor

3.11. Elevii din invatamantul preuniversitar se bucura de toate drepturile legale. Nici o activitate organizata in Colegiul National "Spiru Haret" nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestora.
3.12.(1) Elevii din invatamantul de stat beneficiaza de invatamant gratuit; pentru unele activitati se pot percepe taxe si contributii potrivit Legii nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Elevii pot beneficia de bursa sau de credite pentru studii, acordate de banci in conditiile legii. Statul ii sprijina material cu precadere pe elevii care obtin rezultate foarte bune la invatatura sau la activitati artistice si sportive, precum si pe cei cu o situatie materiala precara.
(3) Elevii pot beneficia de suport financiar si din sursele extrabugetare ale unitatilor de invatamant de stat.
3.13.Elevii pot utiliza gratuit sub indrumarea profesorilor, baza materiala de care dispun unitatile de invatamant la care sunt inscrisi.
3.14.In timpul scolarizarii elevii beneficiaza de asistenta psihopedagogica si medicala gratuita. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preturi reduse la spectacole, muzee, manifestari cultural-sportive si la transportul in comun, in functie de fondurile existente.
3.15. Elevii au dreptul sa fie evidentiati si sa primeasca premii si recompense pentru rezultatele la activitatile scolare si extrascolare, precum si pentru atitudine civica exemplara, in functie de fondurile existente.
3.16. Elevii din invatamantul liceal ai caror parinti au un venit lunar, pe membru de familie, egal sau mai mic decat salariul minim brut pe economie primesc manuale gratuite, in functie de fondurile existente.
3.17.(1) In fiecare unitate de invatamant se constituie consiliul elevilor, format din liderii elevilor din fiecare clasa.
(2) Consiliul elevilor functioneaza in baza unui regulament propriu, parte a regulamentului de ordine interioara.
(3) Consiliul elevilor isi desemneaza reprezentantii in consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
3.18. Elevii au dreptul sa participe la activitatile extrascolare organizate de unitatea de invatamant, precum si la cele care se desfasoara in palatele si cluburile copiilor, baze sportive, de agrement, tabere, cluburi si asociatii sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de functionare a acestora.
3.19.(1) Elevilor din invatamantul preuniversitar le este garantata conform legii, libertatea de asociere in cercuri si asociatii stiintifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizeaza si functioneaza pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unitatii.
(2) Exercitarea dreptului la reuniune, conf. art.15 alin.(2) din Conventia cu privire la drepturile copilului, nu poate fi supusa decat acelor limitari care sunt prevazute de lege si care sunt necesare intr-o societate democratica, in interesul sigurantei nationale si al ordinii publice, pentru a proteja sanatatea si moralitatea publica sau drepturile si libertatile altora.
(3) Dreptul la reuniune se exercita in afara orarului zilnic, iar activitatile pot fi sustinute in unitatea de invatamant numai cu aprobarea directorului, la cererea grupului de initiativa. Aprobarea pentru desfasurarea actiunilor va fi conditionata de acordarea de garantii privind asigurarea securitatii persoanelor si a bunurilor de catre organizatori.
(4) In cazul in care continutul activitatilor care se desfasoara in unitatea de invatamant de stat si particular contravine principiilor susmentionate, directorul poate suspenda sau poate interzice desfasurarea acestor activitati.
3.20.(1) In unitatile de invatamant este garantata, conform legii, libertatea elevilor de a redacta si difuza reviste/publicatii scolare proprii.
(2) In cazul in care aceste reviste/publicatii contin elemente care afecteaza siguranta nationala, ordinea publica, sanatatea si moralitatea,drepturile si libertatile cetatenesti sau nu respecta prevederile prezentului regulament, directorul va suspenda editarea si difuzarea acestora.
3.21. Elevii din invatamantul de stat cu aptitudini si performante scolare exceptionale pot promova 2 ani intr-un an scolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii (exceptie anii extremi).
3.22. Elevii au dreptul la un tratament civilizat din partea profesorilor, a personalului nedidactic, personalului didactic auxiliar si a colegilor.
3.23.Elevii au dreptul de a sesiza in scris dirigintele sau Consiliul elevilor, dupa caz, in legatura cu orice incalcare a drepturilor proprii.

C. Indatoririle elevilor

3.24. Elevii au datoria de a frecventa cursurile si de a se pregati la fiecare disciplina de studiu si de a-si insusi cunostintele prevazute de programele scolare. 
3.25. Elevii trebuie sa cunoasca si sa respecte: Legile statului , prezentul Regulament Regulile de circulatie si cele cu privire la apararea sanatatii , Normele de tehnica securitatii muncii, de prevenire si stingere a incendiilor , Normele de protectie civila, Normele de protectie a mediului.
3.26. Elevii trebuie sa aiba o comportare civilizata si o tinuta decenta atat in unitatea de invatamant, cat si in afara ei : 
Tinuta fetelor : 
- haine fara inscriptionari sau desene nepotrivite; 
- bluza sa depaseasca mijlocul;
- pantaloni cu talie normala ,fusta cel mult 10cm deasupra genunchiului,
- parul nevopsit in culori stridente ;
- machiaj si bijuterii discrete, fara piercinguri ;
Tinuta baietilor :
- pantaloni lungi indiferent de sezon ;
- haine fara inscriptionari sau desene nepotrivite ;
- fara piercinguri .
3.27. Elevii trebuie sa poarte la vedere ecusonul, pe tot parcursul zilei.
NU SE PERMITE INTRAREA SI PREZENTA IN SCOALA FARA SEMNUL DISTINCTIV ! 
3.28. Elevii trebuie sa fie punctuali la ore, sa astepte in liniste profesorul in sala de curs dupa ce a sunat de intrare. 
3.29. Se recomanda elevilor sa nu aduca in scoala obiecte de valoare sau sume mari de bani. Administratia scolii nu este responsabila de pierderile suferite in incinta liceului.
3.30. Elevii trebuie sa prezinte carnetul de elev la solicitarea profesorului.
3.31. Sa restituie manualele primite gratuit in stare buna la sfarsitul anului scolar.

D. Interdictii

3.32. Sunt interzise elevilor:
- folosirea telefoanelor mobile in timpul orelor ;
- utilizarea in scoala, in ora de curs, a aparatelor foto sau a aparatelor foto incluse in telefonul mobil, si a aparatelor de inregistrat;
- tinuta indecenta; 
- jocul cu mingea in incinta liceului; 
- comportament indecent si provocator, inadecvat unei institutii de invatamant (imbratisari, sarutari...) ;
- comportamentul neadecvat in pauze pe culoarele liceului (imbranciri, strigate, alergari, erc.) , blocarea cailor de acces in spatiile de invatamant ;
- folosirea injuraturilor, a expresiilor jignitoare; 
- fumatul in incinta liceului ; 
- aducerea sau difuzarea de materiale cu caracter obscen sau pornografic ;
- incurajarea prozelitismului religios si propaganda politica ;
- deranjatul orelor; 
- comportamentul jignitor fata de personalul administrativ si de ingrijire si fata de profesori ;
- consumul de bauturi alcoolice sau venirea in liceu in stare de ebrietate ;
- rezolvarea conflictelor prin forta sau prin chemarea prietenilor in incinta liceului; 
- furtul; 
- distrugerea documentelor scolare ( cataloage, carnete, foi matricole), deteriorarea bunurilor din baza materiala a scolii (calculatoare, televizoare, materiale didactice, sistemul de cuplare la reteaua electrica, intrerupatoare, instalatii sanitare, etc.) ;
- aducerea in scoala a obiector potential periculoase (arme, spray-uri paralizante, lacrimogene, petarde, alte obiecte inflamabile, taioase, ascutite, etc.) ;
- consumul de droguri sau introducerea lor in liceu ;
- sa organizeze si sa participe la actiuni de protest, care afecteaza desfasurarea activitatii sau frecventa la cursuri ;
- sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozive in perimetrul scolii;
- parasirea incintei scolii pana la terminarea cursurilor, mai putin in cazul unei invoiri scrise din partea unui profesor; 
- aducerea in clasa de catre elevi a persoanelor straine de scoala (exceptie: parintii);
- accesul elevilor in cancelarie (exceptii: cazurile in care insotesc/sunt insotiti de catre un profesor sau parinti).

E.Obligatiile elevilor de serviciu pe scoala

3.33. Programarea elevilor de serviciu pe scoala este facuta numai de catre dirigintele clasei, iar modificarea acestei programari se face numai in cazuri de forta majora de catre profesorul de serviciu pe scoala. Profesorul diriginte al clasei are obligatia de a intocmi un tabel nominal cu elevii clasei si zilele in care acestia executa serviciul pe scoala, tabel pe care sa-l ataseze la prima pagina a catalogului. 
3.34. Elevul de serviciu este obligat sa se prezinte la postul sau cu 10 minute inaintea inceperii cursurilor de pe tura respectiva.
3.35. Pentru efectuarea serviciului pe scoala se vor programa 4 elevi repartizati astfel: 2 elevi la cancelarie si 2 elevi la secretariat. Elevii repartizati la cancelarie au obligatia de a suna de intrare/iesire de la ore conform programului de desfasurare a cursurilor si dupa ceasul scolii.
3.36. Este interzis elevilor de serviciu pe scoala sa isi paraseasca postul fara acordul profesorului de serviciu sau al directiunii. In cazul parasirii postului elevilor li se vor consemna absente nemotivate in catalog pentru orele respective 
3.37. Elevii de serviciu repartizati la secretariat au obligatia de a conduce persoanele oficiale la directorul liceului sau la profesorul de serviciu.
3.38. Elevii de serviciu repartizati la cancelarie au obligatia de a semnala profesorului de serviciu pe scoala toate neregulile sesizate, atat in timpul orelor de curs cat si in pauze. De asemenea ei nu vor permite accesul elevilor in cancelarie.


F. Recompense

3.39. Elevii care obtin rezultate remarcabile in activitatea scolara si extrascolara si se disting prin comportare exemplara pot primi urmatoarele recompense:
a) evidentierea in fata colegilor de clasa
b) evidentierea de catre directorul unitatii in fata colegilor de scoala sau in fata consiliului profesoral
c) comunicare scrisa sau verbala adresata parintilor cu mentionarea faptelor deosebite pentru care este evidentiat
d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenti economici sau de sponsori
e) premii, diplome, medalii
f) recomandare pentru trimiterea cu prioritate in excursii sau in tabere de profil in tara si in strainatate
g) premiul de onoare al Colegiului National "Spiru Haret".
3.40. (1)Acordarea premiilor la sfarsitul anului scolar se face la nivelul unitatii de invatamant, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului unitatii de invatamant.
(2) Se pot acorda premii elevilor care:
a) au obtinut primele trei medii generale pe clasa dar nu mai mici de 9
b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu
c) au obtinut performante la concursuri, festivaluri, expozitii, si alte activitati extrascolare desfasurate la nivel local, national sau international
d) s-au remarcat prin fapte de inalta tinuta morala si civica
e) au avut, la nivelul clasei, cea mai buna frecventa pe parcursul anului scolar
3.41. Unitatea de invatamant si alti factori pot stimula activitatile de performanta ale elevilor la nivel local, national si international, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al parintilor, a agentilor economici, a fundatiilor stiintifice si culturale, a comunitatii locale etc.


PERSONALUL DIDACTIC SI PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

5.1. Drepturi si obligatii ale personalului didactic de predare si a personalului didactic auxiliar
Personalul didactic de predare si personalul didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar are drepturile si obligatiile prevazute in Legea nr. 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Personalul didactic - comandamente etice
5.2. Personalul didactic din cadrul Colegiului National "Spiru Haret" Bucuresti, este obligat sa aiba o tinuta morala demna, in concordanta cu valorile educationale pe care le transmite elevilor, o vestimentatie decenta si un comportament responsabil;
5.3.Personalul din invatamant in cadrul Colegiului, trebuie sa dovedeasca respect si consideratie in relatiile cu elevii si cu parintii acestora. Este interzis personalului didactic sa desfasoare actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevului, viata intima, privata si familiala a acestuia;
5.4.(1) Este interzisa conditionarea evaluarii elevilor sau calitatea prestatiei didactice la clasa, de obtinerea oricarui tip de avantaje de la elevi sau parintii acestora.
(2) Este interzisa pregatirea suplimentara a elevilor de catre profesorii care predau la respectivele clase in scopul obtinerii de avantaje materiale sau de orice alta natura. Pregatirea suplimentara a elevilor de catre profesorii care predau la respectivele clase se poate realiza numai in cadrul scolii, ca obligatie profesionala.
Astfel de practici dovedite se sanctioneaza cu excluderea din invatamant;

Drepturi

5.5. Corpul profesoral se bucura de toate drepturile legale stipulate in Legea Invatamantului, in Statutul Personalului Didactic si in Contractul individual de munca.
5.6. Cadrele didactice au dreptul de a participa la activitati de perfectionare profesionala si in timpul anului scolar. In acest caz, cu acodrul directorilor sau al Consiliului de Administratie, se va stabili durata absentei permise si conditiile de acoperire a orelor/materiei.
5.7. Profesorii pot obtine dreptul de a participa la un curs de formare platit din fondul scolii daca prezinta Consiliului de Administratie un Proiect personal de dezvoltare profesionala.
5.8. Profesorii pot aduce la cunostinta directorilor sau Consiliului de Administratie recomandarile, observatiile si doleantele lor, verbal sau in scris.

Indatoriri

5.9. Personalul didactic are obligatii si raspunderi care decurg din Legea Invatamantului, din Statutul Personalului Didactic, din Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat aprobat prin O.M. nr. 4925 din 08.09.2005 si din prevederile contractului de munca.
5.10. Personalul didactic are obligatia de a cunoaste si respecta prevederile Normativelor, Metodologiilor si Programelor in vigoare.
5.11. Intreg personalul didactic are obligatia de a cunoaste si de a aplica in mod adecvat teoriile moderne ale invatarii, in vederea realizarii unui demers didactic centrat pe elev cu scopul dezvoltarii acestuia.
5.12. Evaluarea cunostintelor, abilitatilor si competentelor elevilor se va face periodic, ritmic si printr-o varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate si corectitudine, pentru a oferi elevilor posibilitati de afirmare a tuturor laturilor personalitatii acestora (inteligenta, imaginatie, spirit critic, sensibilitate). Profesorii trebuie sa informeze elevii despre modalitatile si criteriile de evaluare pe care le vor aplica.
5.13. Profesorii au obligatia de a comunica cu familiile elevilor in mod periodic si de cate ori este necesar.
5.14. Modalitatea de adresare, atat catre colegi cat si catre elevi si parinti, trebuie sa fie civilizata si sa vadeasca respect si intelegere pentru interlocutor.
5.15. Profesorii diriginti au obligatia sa organizeze activitati care sa contribuie la formarea unitatii colectivelor pe care le conduc.
5.16. Intreg personalul didactic are obligatia sa contribuie la cresterea prestigiului institutiei si promovarea imaginii liceului.
5.17. Personalul didactic nu trebuie sa participe la nici o activitate, in colegiu sau in afara sa, care ar aduce atingere bunului renume al C.N. Spiru Haret.
5.18. Sarcinile profesorului de serviciu.
a) asigura securitate documentelor scolare din cancelarie: cataloage, condici de prezenta, orarul scolii, registre.
b) asigura ordinea si disciplina pe culoare, in timpul pauzelor scolare.
c) identifica persoanele care produc pagube materiale si face propuneri pentru recuperarea contravalorii.
d) sprijina, la cerere portarul, personalul de serviciu, in rezolvarea unor situatii conflictuale.
e) rezolva, dupa caz, sarcinile din notele telefonice primite in timpul serviciului sau.
f) in lipsa directorului, insoteste in liceu persoanele oficiale: inspectori scolari, reprezentanti ai sanepidului, pompieri, etc.
g) informeaza conducerea liceului despre absenta motivata sau nu a unor cadre didactice la ore, asigurand, dupa caz, linistea in sala de clasa respectiva sau suplinirea.
h) intervine in situatii speciale: accidente, incendii, inundatii, anuntand serviciile competente, luand primele masuri.
i) anunta elevii si cadrele didactice in cazul unor modificari de program (scurtarea orelor) sau modificari de orar.
j) nu paraseste liceul, in timpul serviciului, fara aprobarea conducerii institutiei.
k) colaboreaza cu reprezentantii jandarmeriei sau paza, dupa caz.
l) coordoneaza activitatea elevilor de serviciu din subordine.
m) consemneaza intr-un proces verbal aspecte ale desfasurarii programului.

Recompense

1. Evidenta in Consiliul Profesoral.
2. Premierea din fondul de 2%, conform procedurii prevazute in prezentul Regulament.
3. Acordarea salariului de merit sau a gradatiei de merit conform metodologiei elaborate de MEdC.
4. Acordarea de premii sau recompense materiale din fondul scolii sau de la agentii economici (sponsori) pentru rezultate remarcabile.
5. Recomandarea scrisa sau verbala pentru pozitii in diferite comisii la nivel judetean, municipal, national, pentru participarea la conferinte si intalniri internationale.